Legenda odznak

Medal Zasługi

Medal Zasługi jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez zaangażowanie w życie Państwa lub Narodu. Medal Zasługi nie dzieli się na stopnie.

Brązowy Krzyż Zasługi

Krzyż Zasługi jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.

Srebrny Krzyż Zasługi

Krzyż Zasługi jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Zasługi jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.

Krzyż Ofiarodawców Leocji (2019)

Krzyż Ofiarodawców Leocji (2019) jest nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w roku 2019. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi.

Przedstawiciel Pustkowi Winków

Przedstawiciel Pustkowi Winków upowszechnia dorobek Pustkowi Winków, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Pustkowiami.

Przedstawiciel Państwa Suderlandzkiego

Przedstawiciel Państwa Suderlandzkiego upowszechnia dorobek Państwa Suderlandzkiego, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Suderlandem.

Przedstawiciel Księstwa Sarmacji

Przedstawiciel Księstwa Sarmacji upowszechnia dorobek Księstwa Sarmacji, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Sarmacją.

Przedstawiciel Ludowej Republiki Magnifikatu

Przedstawiciel Ludowej Republiki Magnifikatu upowszechnia dorobek Ludowej Republiki Magnifikatu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Magnifikatem.

Przedstawiciel Federacji Nordackiej

Przedstawiciel Federacji Nordackiej upowszechnia dorobek Federacji Nordackiej, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Federacją.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej upowszechnia dorobek Państwa Kościelnego Rotria, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Rotrią.

Sekretarz Stanu

Sekretarz Stanu prowadzi politykę zagraniczną Palatynatu Leocji. Namiestnicy, na wniosek Sekretarza Stanu, ratyfikują lub zatwierdzają i wypowiadają umowy międzynarodowe, uznają i wycofują uznanie państwowości innych mikronacji, powołują i odwołują ambasadorów.

Namiestnik

Palatynat Leocji jest diarchią absolutną. Władza zwierzchnia należy do dwóch Namiestników, którzy podejmują decyzje jednomyślnie. Namiestnicy zastępują się wzajemnie podczas swoich nieobecności oraz w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Obywatel

Obywatele leoccy tworzą Senat, obradujący pod przewodnictwem jednego z Namiestników. Senat jest organem doradczym i kontrolnym oraz, w zakresie przewidzianym przez Akt o formie rządu Palatynatu Leocji, organem stanowiącym. Namiestnicy udzielają odpowiedzi na zapytania oraz interpelacje obywateli leockich złożone w Senacie. Namiestnicy mogą, na uzasadniony wniosek obywatela leockiego, zarządzić w Senacie głosowanie rozstrzygające o ostracyzmie. Nadanie obywatelstwa leockiego następuje po uzyskaniu rekomendacji oraz na wniosek złożony za pośrednictwem obywatela leockiego.