[1003] Dekret o Leockiej Akademii Nauk

Akty urzędowe Palatynatu Leocji
Proszę nie publikować bez wezwania!
Miejsce do publikacji na Rynku w Nowym Brzegu.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1003] Dekret o Leockiej Akademii Nauk

Post autor: Helwetyk Romański »

Dokument archiwalny
Obrazek


Dekret Namiestników
o Leockiej Akademii Nauk
z dnia 12 marca 2020 r.

Artykuł 1.
Leocka Akademia Nauk, zwana dalej „Akademią”, jest korporacją uczonych i specjalistów. Akademia podejmuje działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury w Leocji; może prowadzić działalność edukacyjną, nadawać tytuły naukowe, honorowe i odznaczenia za działalność w sferze nauki, edukacji i kultury.
Artykuł 2.
Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Akademii. Kandydatem może zostać osoba, która uzyskała rekomendację Przewodniczącego Akademii lub dwóch członków Akademii. Członkostwo Akademii jest dożywotnie. Członek Akademii może zostać wykluczony przez Zgromadzenie Akademii w przypadku niewypełniania obowiązków członka lub naruszenia zasad etyki; może także zrezygnować z członkostwa.
Artykuł 3.
Obowiązkami członka Akademii jest wyrażanie opinii i aktywny udział w pracach Akademii. Członek Akademii powinien służyć bezstronną, rzetelną i niezależną radą organom władzy publicznej oraz uczestnikom życia publicznego.
Artykuł 4.
Zgromadzenie Akademii stanowi ogół członków Akademii i jest najwyższym organem Akademii. Uchwały Zgromadzenia Akademii zapadają, pod przewodnictwem Przewodniczącego Akademii, zwykłą większością głosów członków Akademii biorących udział w głosowaniu.
Artykuł 5.
Przewodniczący Akademii kieruje działalnością Akademii, określa strukturę Akademii oraz wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla Zgromadzenia Akademii. Przewodniczący Akademii wykonuje kompetencje Zgromadzenia Akademii w przypadku, gdy liczba faktycznie obecnych członków Akademii jest mniejsza od pięciu. Przewodniczący Akademii jest powoływany z grona Akademii i odwoływany przez Namiestników.
Artykuł 6.
Członkowi Akademii przysługuje prawo do posługiwania się po nazwisku skrótowcem „LAN”.
Artykuł 7.
Namiestnicy powołują pierwszego członka Akademii i powierzają mu funkcję Przewodniczącego Akademii.

Obrazek
Obrazek
Dokument archiwalny
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1003] Dekret o Leockiej Akademii Nauk

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
o Leockiej Akademii Nauk
z dnia 1 listopada 2020 r.

Artykuł 1.
Leocka Akademia Nauk, zwana dalej „Akademią”, jest korporacją uczonych i specjalistów. Akademia podejmuje działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury w Leocji; dba o dziedzictwo Leocji poprzez wskazywanie pomników historii i przyrody oraz obszarów chronionych; może prowadzić działalność edukacyjną, występować do Namiestników o nadanie tytułów naukowych, nadawać tytuły honorowe i odznaczenia za działalność w sferze nauki, edukacji i kultury.
Artykuł 2.
Członkowie Akademii są powoływani i odwoływani przez Przewodniczącego Akademii. Kandydatem może zostać osoba, która uzyskała rekomendację Przewodniczącego Akademii lub dwóch członków Akademii. Członkostwo Akademii jest dożywotnie. Odwołanie członka Akademii może nastąpić w przypadku niewypełniania obowiązków członka, naruszenia zasad etyki lub złożenia rezygnacji z członkostwa.
Artykuł 3.
Obowiązkami członka Akademii jest wyrażanie opinii i aktywny udział w pracach Akademii. Członek Akademii powinien służyć bezstronną, rzetelną i niezależną radą organom władzy publicznej oraz uczestnikom życia publicznego.
Artykuł 4.
Namiestnicy nadają tytuły naukowe z inicjatywy własnej lub na wniosek Przewodniczącego Akademii.
Artykuł 5.
Przewodniczący Akademii kieruje działalnością Akademii, określa strukturę Akademii oraz reprezentuje Akademię na zewnątrz. Przewodniczący Akademii jest powoływany i odwoływany przez Namiestników. Ilekroć jest mowa o „członku Akademii”, należy przez to rozumieć także Przewodniczącego Akademii.
Artykuł 6.
Członkowi Akademii przysługuje prawo do posługiwania się po nazwisku skrótowcem „LAN”.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1003] Dekret o Leockiej Akademii Nauk

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany
Dekretu o Leockiej Akademii Nauk

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Art. 1 Dekretu o Leockiej Akademii Nauk z dnia 1 listopada 2020 r. otrzymuje brzmienie „Leocka Akademia Nauk, zwana dalej «Akademią», jest korporacją uczonych i specjalistów. Akademia podejmuje działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury w Leocji; dba o dziedzictwo Leocji poprzez wskazywanie pomników historii i przyrody oraz obszarów chronionych; może prowadzić działalność edukacyjną, występować do Namiestników o nadanie tytułów naukowych, nadawać tytuły honorowe i odznaczenia za działalność w sferze nauki, edukacji i kultury”.

Leocka Akademia Nauk, zwana dalej „Akademią”, jest korporacją uczonych i specjalistów. Akademia podejmuje działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury w Leocji; może prowadzić działalność edukacyjną, występować do Namiestników o nadanie tytułów naukowych, nadawać tytuły honorowe i odznaczenia za działalność w sferze nauki, edukacji i kultury.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
ODPOWIEDZ

Wróć do „Monitor Leocji”