[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Akty urzędowe Palatynatu Leocji
Proszę nie publikować bez wezwania!
Miejsce do publikacji na Rynku w Nowym Brzegu.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Akt o formie rządu
Palatynatu Leocji
z dnia 20 stycznia 2020 r.

Artykuł I
Zasady ustroju
 1. Palatynat Leocji jest państwem jednolitym.
 2. Palatynat Leocji jest państwem adhokratycznym. Wszelkie przejawy biurokratyzacji życia publicznego są zwalczane.
Artykuł II
Namiestnicy
 1. Władza zwierzchnia w Palatynacie Leocji należy do dwóch Namiestników.
 2. Namiestnicy podejmują decyzje jednomyślnie oraz podają je do wiadomości publicznej.
 3. Namiestnicy zastępują się wzajemnie podczas swoich nieobecności oraz w przypadkach niecierpiących zwłoki.
Artykuł III
Polityka zagraniczna
Namiestnicy ratyfikują lub zatwierdzają i wypowiadają umowy międzynarodowe, uznają i wycofują uznanie państwowości innych mikronacji, powołują i odwołują ambasadorów Palatynatu Leocji.
Artykuł IV
Senat
 1. Obywatele leoccy tworzą Senat, obradujący pod przewodnictwem jednego z Namiestników lub obywatela powoływanego i odwoływanego przez Namiestników.
 2. Senat jest organem doradczym i kontrolnym oraz, w zakresie przewidzianym przez Akt o formie rządu Palatynatu Leocji, organem stanowiącym.
 3. Namiestnicy udzielają odpowiedzi na zapytania oraz interpelacje obywateli leockich złożone w Senacie.
 4. Namiestnicy mogą, na uzasadniony wniosek obywatela leockiego, zarządzić w Senacie głosowanie rozstrzygające o ostracyzmie. Ostracyzm uważa się za uchwalony, jeżeli opowiedziała się za nim bezwzględna większość obywateli leockich biorących udział w głosowaniu.
 5. W przypadku, gdy osiągnięcie jednomyślnej decyzji w gronie obecnych Namiestników nie jest możliwe przez co najmniej siedem dni, każdemu z nich przysługuje prawo do zarządzenia w Senacie głosowania rozstrzygającego o decyzji. Decyzję uważa się za uchwaloną, jeżeli opowiedziała się za nią większość co najmniej dwóch trzecich obywateli leockich biorących udział w głosowaniu.
Artykuł V
Obywatelstwo
 1. Namiestnicy nadają i pozbawiają obywatelstwa leockiego.
 2. Nadanie obywatelstwa leockiego następuje na wniosek złożony przez mieszkańca Palatynatu Leocji.
 3. Warunkiem nadania obywatelstwa leockiego jest złożenie publicznego ślubowania według następującej roty: „Ja, NN, ofiaruję swoją wierność Palatynatowi Leocji, jego Namiestnikom, prawom i obyczajom. Jako Leota (Leotka) ślubuję dążyć do ugruntowania potęgi mojej Ojczyzny, dobro wspólne mając zawsze przed oczyma, a sztandar honoru i godności Narodu dzierżyć wysoko wobec swoich i obcych”. Złożenie ślubowania może nastąpić z dodaniem formuły religijnej.
 4. Wyłącznie obywatele leoccy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych.
 5. Obowiązkiem obywatela leockiego jest obrona Ojczyzny.
Artykuł VI
Nieobecność obywatela
 1. Przez obecność obywatela rozumie się zamieszczenie co najmniej pięciu wypowiedzi w okresie ostatnich czternastu dni.
 2. Namiestnicy stwierdzają opróżnienie funkcji publicznych sprawowanych przez nieobecnego obywatela, chyba że zapowiedział on Namiestnikom swoją nieobecność.
 3. Nieobecny obywatel nie bierze udziału w głosowaniu Senatu zarządzonym podczas jego nieobecności.
Artykuł VII
Ordery i odznaczenia
 1. Namiestnicy nadają oraz pozbawiają orderów i odznaczeń Palatynatu Leocji.
 2. Palatynat Leocji nie uznaje tytułów honorowych, orderów i odznaczeń innych mikronacji.
Artykuł VIII
Symbole, stolica i waluta
 1. Herbem Palatynatu Leocji są w tarczy czarnej dwa lwy kroczące w słup, patrzące wprost, srebrne o czerwonym uzbrojeniu i takich samych językach; za tarczą otoczoną łańcuchem złotym Orderu Leocji skrzyżowane berła złote zwieńczone Dłonią Sprawiedliwości i Lwem; pod łańcuchem wstęga czarna z dewizą złotą; tarcza zwieńczona koroną palatynacką złotą.
 2. Flagą Palatynatu Leocji są trzy pionowe pasy równej długości barwy czarnej, białej i czerwonej.
 3. Chorągwią Palatynatu Leocji są w polu czarnym dwa lwy kroczące w słup, patrzące wprost, srebrne o czerwonym uzbrojeniu i takich samych językach.
 4. Hymnem Palatynatu Leocji jest „Pieśń Leotów”.
 5. Dewizą Palatynatu Leocji jest „Hic habitat felicitas”.
 6. Świętami Palatynatu Leocji są 20 stycznia — Święto Niepodległości oraz ostatnia sobota lipca — Święto Leotów.
 7. Stolicą Palatynatu Leocji jest Nowy Brzeg.
 8. Walutą Palatynatu Leocji jest palatyn (♇), dzielący się na 12 lwów i 288 denarów.
Artykuł IX
Pobyt na terytorium
 1. Pobyt na terytorium Palatynatu Leocji odbywa się z poszanowaniem powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 2. W szczególności zabronione są krytykanctwo, prowokacje, zniewagi, zniesławienia, groźby i pozostałe naruszenia dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, oraz inne działania sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym poza terytorium Palatynatu Leocji, jeżeli pokrzywdzonym jest mieszkaniec Palatynatu Leocji.
Artykuł X
Zgoda na korzystanie z treści
Palatynat Leocji zachowuje prawo do korzystania z wypowiedzi, treści i danych rozpowszechnionych na terytorium Palatynatu Leocji.
Artykuł XI
Brak ciągłości władzy
 1. W przypadku nieobecności Namiestnika trwającej co najmniej trzydzieści dni obecny Namiestnik może, po zasięgnięciu opinii Senatu, stwierdzić opróżnienie urzędu Namiestnika oraz powołać jego następcę.
 2. W przypadku nieobecności obu Namiestników władzę zwierzchnią przejmuje tymczasowo najstarszy pod względem nieprzerwanego stażu obecny obywatel leocki. Zmiana przez niego Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji może nastąpić w trybie określonym w art. IV ust. 5.
Artykuł XII
Przepis wprowadzający
Sygnatariusze Deklaracji Niepodległości Palatynatu Leocji nabywają obywatelstwo leockie z mocy prawa, jeżeli nie nabyli go wcześniej.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany Aktu o formie rządu
Palatynatu Leocji

z dnia 8 lutego 2020 r.

Art. III* Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji z dnia 20 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie „Namiestnicy ratyfikują lub zatwierdzają i wypowiadają umowy międzynarodowe, uznają i wycofują uznanie państwowości innych mikronacji, powołują i odwołują ambasadorów Palatynatu Leocji”.

 1. Namiestnicy powołują i odwołują Sekretarza Stanu.
 2. Namiestnicy, na wniosek Sekretarza Stanu, ratyfikują lub zatwierdzają i wypowiadają umowy międzynarodowe, uznają i wycofują uznanie państwowości innych mikronacji, powołują i odwołują ambasadorów Palatynatu Leocji.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany Aktu o formie rządu
Palatynatu Leocji

z dnia 20 października 2020 r.

W art. VII ust. 2 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji z dnia 20 stycznia 2020 r. dodaje się pkt 4 w brzmieniu „Krzyż Ofiarodawców Leocji (2020), nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w roku 2020. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi”; numerację dotychczasowego pkt. 4 zmienia się odpowiednio.


Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany Aktu o formie rządu
Palatynatu Leocji

z dnia 29 listopada 2020 r.

Art. V ust. 2* Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji z dnia 20 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie „Nadanie obywatelstwa leockiego następuje na wniosek złożony przez mieszkańca Palatynatu Leocji”.

Nadanie obywatelstwa leockiego następuje po uzyskaniu rekomendacji oraz na wniosek złożony za pośrednictwem obywatela leockiego.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany Aktu o formie rządu
Palatynatu Leocji

z dnia 18 października 2021 r.

W art. VII ust. 2 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji z dnia 20 stycznia 2020 r. dodaje się pkt 5 w brzmieniu „Krzyż Ofiarodawców Leocji (2021), nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w roku 2021. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi”; numerację dotychczasowego pkt. 5 zmienia się odpowiednio.


Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany Aktu o formie rządu
Palatynatu Leocji

z dnia 23 października 2021 r.

Art. IV ust. 1* Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji z dnia 20 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie „Obywatele leoccy tworzą Senat, obradujący pod przewodnictwem jednego z Namiestników lub obywatela powoływanego i odwoływanego przez Namiestników”.

Obywatele leoccy tworzą Senat, obradujący pod przewodnictwem jednego z Namiestników.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany Aktu o formie rządu
Palatynatu Leocji

z dnia 24 października 2021 r.

Art. VII ust. 2* Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji z dnia 20 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie:
 1. Order Leocji — najwyższe odznaczenie Palatynatu Leocji — nadawany obywatelom, którzy położyli wybitne zasługi dla Państwa lub Narodu, odznaczonym co najmniej trzykrotnie Krzyżem Namiestnikowskim, co najmniej sześciokrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, co najmniej dwunastokrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi lub co najmniej dwudziestoczterokrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi albo odpowiednią liczbą tych odznaczeń. Odznaczonemu Orderem Leocji przysługuje przywilej posługiwania się skrótem „OL” po nazwisku;
 2. Krzyż Namiestnikowski, nadawany mieszkańcom, którzy położyli wybitne zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Namiestnikowski nie dzieli się na stopnie;
 3. Krzyż Zasługi, nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy;
 4. Krzyż Ofiarodawców Leocji (2019, 2020, 2021), nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w latach 2019, 2020 i 2021. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi;
 5. Medal Zasługi, nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez zaangażowanie w życie Państwa lub Narodu. Medal Zasługi nie dzieli się na stopnie.
 1. Order Leocji — najwyższe odznaczenie Palatynatu Leocji — nadawany obywatelom, którzy położyli wybitne zasługi dla Państwa lub Narodu, odznaczonym co najmniej sześciokrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, co najmniej dwunastokrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi lub co najmniej dwudziestoczterokrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi albo odpowiednią liczbą tych odznaczeń. Odznaczonemu Orderem Leocji przysługuje przywilej posługiwania się skrótem „OL” po nazwisku;
 2. Krzyż Zasługi, nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy;
 3. Krzyż Ofiarodawców Leocji (2019), nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w roku 2019. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi;
 4. Krzyż Ofiarodawców Leocji (2020), nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w roku 2020. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi;
 5. Krzyż Ofiarodawców Leocji (2021), nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w roku 2020. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi;
 6. Medal Zasługi, nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez zaangażowanie w życie Państwa lub Narodu. Medal Zasługi nie dzieli się na stopnie.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany Aktu o formie rządu
Palatynatu Leocji

z dnia 15 czerwca 2022 r.

W art. V Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji z dnia 20 stycznia 2020 r. dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Obowiązkiem obywatela leockiego jest obrona Ojczyzny”.


Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany Aktu o formie rządu
Palatynatu Leocji

z dnia 25 października 2022 r.

Art. VII ust. 2 pkt 4* Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji z dnia 20 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie „Krzyż Ofiarodawców Leocji, nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi”.

Krzyż Ofiarodawców Leocji (2019, 2020, 2021), nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w latach 2019, 2020 i 2021. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1002] Akt o formie rządu Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
w sprawie zmiany Aktu o formie rządu
Palatynatu Leocji

z dnia 31 października 2022 r.

W tytule oraz treści art. VII Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji z dnia 20 stycznia 2020 r. występujące w odpowiednich przypadkach słowa „order” zastępuje się występującymi w odpowiednich przypadkach słowami „ordery”; skreśla się art. VII ust. 2*; numerację dotychczasowego art. VII ust. 3 zmienia się odpowiednio.

Orderem i odznaczeniami Palatynatu Leocji są:
 1. Order Leocji — najwyższe odznaczenie Palatynatu Leocji — nadawany obywatelom, którzy położyli wybitne zasługi dla Państwa lub Narodu, odznaczonym co najmniej trzykrotnie Krzyżem Namiestnikowskim, co najmniej sześciokrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, co najmniej dwunastokrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi lub co najmniej dwudziestoczterokrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi albo odpowiednią liczbą tych odznaczeń. Odznaczonemu Orderem Leocji przysługuje przywilej posługiwania się skrótem „OL” po nazwisku;
 2. Krzyż Namiestnikowski, nadawany mieszkańcom, którzy położyli wybitne zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Namiestnikowski nie dzieli się na stopnie;
 3. Krzyż Zasługi, nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy;
 4. Krzyż Ofiarodawców Leocji, nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi;
 5. Medal Zasługi, nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez zaangażowanie w życie Państwa lub Narodu. Medal Zasługi nie dzieli się na stopnie.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
ODPOWIEDZ

Wróć do „Monitor Leocji”